Deskundigheid en opleidingen stralingsbescherming

In het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) van 6 februari 2018 is bij de definitie van deskundigen gekozen voor de Europese aanbeveling om een splitsing te maken tussen deskundigen op het gebied van stralingsbescherming die een adviserende en een toezichthoudende rol hebben. In hoofdstuk 5 van het Bbs worden de stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) en de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) gedefinieerd. Tevens worden in dit hoofdstuk de eisen vastgelegd aan de instellingen die deze deskundigen kunnen opleiden. Ook wordt in dit hoofdstuk vastgelegd dat medische beroepsbeoefenaren op het gebied van stralingsbescherming bij voornoemde erkende instellingen moeten worden opgeleid.

In de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs) worden de opleidingseisen vastgelegd van de SBD, de TMS en de medische beroepsbeoefenaar die betrokken is bij medisch radiologische handelingen. In het overzicht ‘schema deskundigheid’ wordt duidelijk dat er in het kader van de graduele aanpak verschillende niveaus van deskundigheden worden gedefinieerd.

Een overzicht van de erkende instellingen die opleidingen op het gebied van stralingsbescherming aanbieden wordt weergegeven in het overzicht ‘erkende instellingen’. In het overzicht wordt aangegeven welk niveau van deskundigheid door de instelling wordt verzorgd. Via een hyperlink kan nadere informatie bij de desbetreffende instelling worden verkregen. Deze informatie is ook op de website van de ANVS te vinden.

In het Bbs is vastgelegd dat deskundigen zich adequaat bij en nascholen. Omdat deze verplichting geldt voor alle niveaus van deskundigheid wordt in het overzicht ‘nascholing compact’ weergegeven welke instellingen (erkend en niet erkend) bij- en nascholing verzorgen op het gebied van stralingsbescherming voor de SBD, de TMS en de medische beroepsbeoefenaar.

Met deze overzichten geven we inzicht waar informatie in het Bbs en het Rbs te vinden is over de deskundigen, de opleidingseisen voor de deskundigen en de eisen aan erkende instellingen zoals vastgelegd in het Besluit en de Regeling die op 6 februari 2018 van kracht zijn geworden. De informatie over de erkende instellingen en de opleidingen is afkomstig van de ANVS-website.

De informatie over de nascholing bij erkende en niet-erkende instellingen is opgenomen als dienstverlening aan de leden van de NVS. Met deze vermelding wordt geen waardeoordeel over de inhoud of de kwaliteit van de opleidingen gegeven. De instelling is verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste link naar de informatie over de opleiding bij de instelling.